Srednje šole

Svetovalna služba v srednji šoli deluje na različnih področjih in interdisciplinarno.

Samo svetovalno delo je v ospredju, gre za obravnavanje in vodenje dijakov z učnimi, prilagoditvenimi, razvojnimi in osebnostnimi težavami ter sodelovanje z njihovimi starši z namenom, da dosegajo čim boljši učni uspeh ob sočasnem uspešnem razreševanju razvojnih nalog vezanih na razvojno obdobje mladostništva. Sočasno omogoča razvijanje šolskih pogojev za razvijanje dijakovih potencialov, odvisno od področja nadarjenosti.

Svetovalna služba vodi vpisni postopek na šoli, nudi svetovanje bodočim dijakom ter dijakom svetuje glede vpisa na fakultete ter poklicno svetuje.

Na nekaterih srednjih šolah svetovalna služba ozavešča dijake o prostovoljnem delu in jih spodbuja k prostovoljnem delu.

Svetovalna služba sodeluje na pedagoških in redovalnih konferencah, komisijah, aktivih, vodja priprave in organizacije predavanj za starše, organizira in pripravlja delavnic glede na potrebe oddelka ali letnika, izobraževanje in izpopolnjevanje na seminarjih, aktivu šolskih svetovalnih delavcev srednjih šol.

Pripravila: Anja Vidmar