Vrtci

Svetovalni delavec v vrtcu opravlja interdisciplinarno strokovno delo. Z vidika svojega strokovnega znanja se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokov optimalen razvoj.

Področja dela svetovalne službe v vrtcu so:

 1. Svetovalno delo z otroki
  • Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri vključitvi v drugo skupino in pri prehodu v šolo
  • Opazovanje otrok v skupini in odkrivanje otrok, ki imajo primanjkljaje ali odstopanja v razvoju ter spremljanje njihovega razvoja
  • Razumevanje otrokovega odzivanja v zanj stresnih situacijah (rojstvo sorojenca, selitev, ločitev staršev, smrt itd.) in pomoč otroku ob čustvenih stiskah (strahovi, težave s hranjenjem, s spanjem, nemir, agresivni izbruhi itd.)
  • Pomoč otrokom s težavami in spodbujanje njihovega najboljšega možnega razvoja na socialno – čustvenem področju, pri prilagajanju v skupini, na področju gibanja oz. motorike, mišljenja (pozornost, koncentracija, splošna poučenost) in komunikacije
  • Pomoč otrokom s posebnimi potrebami
 2. Svetovalno delo s starši – z družinami
  • Svetovanje po telefonu in e-pošti, pogovori in sestanki
  • Priprava brošur in člankov o vzgojni tematiki, priporočanje strokovne literature staršem
  • Predavanja za starše in sodelovanje na Svetu staršev
 3. Svetovalno delo s strokovnim kadrom – z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
  • Odzivanje na predloge in specifične potrebe strokovnega kadra (izbira strokovne literature, izmenjava izkušenj in mnenj o otroku, spodbujanje primerov dobre prakse itd.)
  • Svetovanje strokovnemu kadru, predlaganje možnih rešitev oz. alternativ za sodelovanje z otrokom, skupna načrtovanja za vzgojno – izobraževalno delo
  • Podpora strokovnemu kadru pri sodelovanju s starši, sodelovanje na govorilnih urah in roditeljskih sestankih
  • Sodelovanje na aktivih in pedagoških konferencah strokovnega kadra
  • Skrb za informiranje in sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja strokovnega kadra
 4. Sodelovanje z vodstvom vrtca
  • Posvetovanje z vodstvom, sprotno obveščanje o svojem delu in strokovnih opažanjih, dajanje pobud in predlogov
  • Svetovanje in spodbujanje k izboljševanju kakovosti vzgojno – izobraževalnega dela, medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi in s starši ter sodelovanje na kolegijih
 5. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
  • Center za zgodnjo obravnavo (pediater, klinični psiholog, specialni pedagog, logoped, socialni delavec), Komisija za otroke s posebnimi potrebami
  • Svetovalni centri in zavodi
  • Povezovanje s svetovalnimi delavci drugih vrtcev – aktiv svetovalnih delavcev
  • Center za socialno delo
  • Osnovna šola itd.

Pripravili: Tina Vuri in Darja Krebelj


Tina Vuri ima izkušnje kot mobilna izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v različnih vrtcih. Svetovalno delo v vrtcu opravlja že 13 let. V sklopu tega sodeluje s strokovnim kadrom vrtca, ozavešča o pomenu prikritega kurikuluma, vlogi odraslih in njihovi komunikaciji v vrtcu ter spodbuja k razvojnemu in preventivnemu delu. Svetuje in nudi podporo staršem. Timsko sodeluje z različnimi ustanovami in strokovnjaki (logoped, specialni in rehabilitacijski pedagog, delovni terapevt itd.). Otroci s posebnimi potrebami predstavljajo posebno področje svetovalne službe. Izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom in vodi dokumentacijo. Skrbi za lastno strokovno izpopolnjevanje, ima pridobljeno drugo stopnjo vedenjsko-kognitivne terapije, aktivno sodeluje na konferencah s predavanji in prispevki v zbornikih.

Darja Krebelj, univ. dipl. psih., dela kot svetovalna delavka v vrtcu že več kot deset let. V vrtcu se aktivno ukvarja s področjem svetovanja staršem in strokovnim delavcem vrtca. Velik del svojega strokovnega dela namenja delu z otroki s posebnimi potrebami ter ozaveščanju o pomembnosti preventivnih programov. Sodeluje in vodi več različnih razvojno-preventivno naravnanih projektov Že več let je koordinatorica evropskih projektov Erasmus+. Svoja znanja in strokovne kompetence razvija skozi stalna strokovna izobraževanje z aktivno udeležbo na različnih seminarjih.