Osnovne šole

Delo svetovalnega delavca v osnovni šoli je raznoliko in dinamično, saj svetovalni delavec v osnovni šoli predstavlja vezni člen med učitelji, starši, učenci in vodstvom. Z vsemi deležniki sodeluje in jim pomaga, kadar naletijo na oviro.

 Z vodstvom sodeluje pri načrtovanju dela in izobraževanj v zavodu ter oblikuje in predstavlja analize v zvezi s pedagoško problematiko. Z učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči sodeluje pri preventivnem delovanju in reševanju učno-vzgojne problematike ter pri seznanjanju z novostmi v pedagoški stroki in implementaciji le-teh v prakso. Učiteljem in razrednikom pomaga pri reševanju vedenjskih, čustvenih, učnih in drugih težav v oddelku oziroma pri posameznem učencu ter jim svetuje pri pripravi roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Kar se tiče neposrednega dela z učenci jim individualno svetuje v zvezi s poklicnimi odločitvami, evidentira in identificira nadarjene učence ter vodi ali sodeluje pri postopkih usmerjanja učencev s posebnimi potrebami.  Posebno skrb namenja učencem iz socialno šibkejših družin – poskrbi,  da so deležni ugodnosti, ki jim pripadajo. Izvaja vpis šolskih novincev. V okviru preventivnega izvaja psiho edukacijske delavnice na razrednih urah in na dnevih dejavnosti.  Koordinira delo strokovnih skupin, ki delajo z nadarjenimi učenci ali z učenci s posebnimi potrebami ter vodi vpis v prvi razred in srednjo šolo ter sodeluje pri oblikovanju oddelkov. Sodeluje s starši učencev in jim svetuje pri reševanju učne, vzgojne, socialni, ekonomske in druge problematike, pri čemer se povezuje z zunanjimi ustanovami (zdravstveni dom, center za socialno delo, policija, vzgojni zavodi, občina, ministrstvo,….). Vodi evidenco svetovalnega dela po predpisih o varstvu osebnih podatkov.

Pri svojem delu je fleksibilen in po potrebi priskoči na pomoč tudi v drugih vlogah – razna nadomeščanja, spremstva na dnevnih dejavnosti, ukrepanje v primeru nesreče ali nenadne bolezni otroka.

Veliko svetovalnih delavcev v osnovni šoli ima kombinirana delovna mesta, najpogosteje to pomeni, da so v deležu zaposleni kot svetovalni delavci in v deležu kot izvajalci dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in/ali koordinatorji za delo z nadarjenimi učenci.

Pripravili: Lina Faletič in Marina Vidmar