Včlanitev

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani/-a _________________________________________________________________, dne_______________________, podajam pristopno izjavo za včlanitev v Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije.

□ Seznanjen/-a sem s Pravili DŠSDS.

PODPIS:____________________________

PODATKI O PLAČNIKU ČLANARINE

IZPOLNITI, ČE JE PLAČNIK ČLANARINE FIZIČNA OSEBA

Ime in priimek plačnika  
Naslov plačnika  
Poštna številka in kraj  

 

IZPOLNITI, ČE JE PLAČNIK ČLANARINE PRAVNA OSEBA

Organizacija/ustanova  
Naslov  
Poštna številka in kraj  
Organizacija je davčni zavezanec DA /NE (obkrožite)
Matična številka organizacije  
Davčna številka  

Članarino v višini 15€ nakažete na bančni račun DŠSDS, ki je odprt pri Delavski hranilnici.

Številka TRR:  SI56 6100 0000 9568 621

Referenca: SI00 0000

Koda namena: ADMG

Namen plačila: Članarina za leto 20XX